เืทศบาลตำบลยางตลาด http://yangtalad.siam2web.com/

ประวัติเทศบาลตำบลยางตลาด

 

                เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นสุขาภิบาลยางตลาดโดยยกฐานะจากตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๙๙ โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนามท้ายประกาศ และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลยางตลาดเป็นเทศบาลตำบลยางตลาด ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ เดิมสำนักงาน     เทศบาลตำบลยางตลาด ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอยางตลาด หลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ต่อมาได้มีการย้ายสำนักงานโดยการขออนุมัติใช้อาคารที่ว่าการอำเภอยางตลาดหลังเก่า เป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด จนถึงปัจจุบัน 

 

สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวจังหวัด  ๑๖  กิโลเมตร มีพื้นที่  ๑๐.๕  ตารางกิโลเมตร

 

                 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ด้านทิศเหนือ                     ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด
  • ด้านทิศตะวันออก                ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด
  • ด้านทิศใต้                       ติดเขต          อ.บ.ต.หนองอิเฒ่า
  • ด้านทิศตะวันตก                  ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด

 

การปกครอง 

ดูแลปกครองคลอบคลุม     ๙  หมู่บ้าน(๑๐  ชุมชน) ดังนี้

หมู่ที่ ๑ ชุมชนยางตลาด           หมู่ที่ ๒ ชุมชนขวัญเมือง

หมู่ที่ ๓ บ้านค้อ                   หมู่ที่ ๔ ชุมชนโคกใหญ่

หมู่ที่ ๔ ชุมชนโคกน้อย           หมู่ที่ ๖ ชุมชนยางน้อย

หมู่ที่ ๙ ชุมชนอร่ามมงคล        หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนดงบ่อเหนือ

              หมู่ที่ ๑๙ ชุมชนดงบ่อใต้           หมู่ที่ ๒๐ ชุมชนดอนปอแดง

การคมนาคม  การจราจร 

- ไม่มีสะพานลอยคนเดินข้ามถนน

- ไม่มีสถานีขนส่ง

ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓   ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์(ถนนถีนานนท์)

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙   ตอนขอนแก่น–ยางตลาด

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๕๖ ตอนแยกทางหลวง ยางตลาด–บ้านเสียว ตำบลหัวงัว

การประปา  

ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การให้บริการด้านประปายังไม่ทั่วถึง  ประปาที่ผลิตได้     ๒๐๐   ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย    ๒๒๐   ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำรอง  คือ  แหล่งน้ำหนองหมาจอก

 

การไฟฟ้า  

ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การบริการไฟฟ้าทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล   

 

การสื่อสาร 

โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี  ๔ หมายเลข   ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี ๑ แห่ง เพื่อให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ ๑๐ ชุมชน และระบบเสียงไร้สายของสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด

 

ลักษณะการใช้ที่ดิน

- บริเวณที่พักอาศัย                                      ๕๖๔     ไร่

- บริเวณการพาณิชยกรรม                               ๗๔       ไร่

- บริเวณอุตสาหกรรม                                    ๕๒         ไร่

- บริเวณสถาบันการศึกษา                              ๑๙๕     ไร่

- บริเวณสถาบันศาสนา                                   ๖๑๙       ไร่

- บริเวณสถานที่ราชการ                                  ๖๙๙     ไร่

 

สถานประกอบการด้านการบริการ

ธนาคารเอกชน                              จำนวน                    ๑        แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์       จำนวน                    ๑        แห่ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์                  จำนวน                    -        แห่ง

ธนาคารกรุงไทย                             จำนวน                    -        แห่ง

ธนาคารออมสิน                             จำนวน                    ๑        แห่ง

สำนักงานการท่องเที่ยว                     จำนวน                    ๑        แห่ง

โรงภาพยนต์                                        จำนวน                    -        แห่ง

สถานีขนส่ง                                         จำนวน                    -        แห่ง

ท่าเทียบเรือ                                         จำนวน                    -        แห่ง

 

การสาธารณสุข

1. โรงพยาบาลชุมชนยางตลาด   ขนาด  ๙๐  เตียง                  ๑        แห่ง

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด                             ๑        แห่ง

3. คลินิก                                                                  ๖        แห่ง

 

ศาสนสถาน (วัด)    ๘   แห่ง

สำนักสงฆ์              ๒   แห่ง

              ศาลเจ้า                 ๒  แห่ง

 

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ภูมิอากาศ   เทศบาลตำบลยางตลาดอยู่ในเขตภูมิอากาศที่เรียกว่า  Tropical Savanna Climate คือ ในรอบปีมีฝนครึ่งหนึ่ง และแล้งครึ่งหนึ่ง ความแตกต่างของฤดูเห็นเด่นชัด

อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย   ๓๑.๙๐  องศาเซลเซียส   ต่ำสุด เฉลี่ย  ๒๒.๑๐  องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  ๒๙๖ มิลลิเมตร   สภาพลมฟ้าอากาศมี  ๓  ฤดู

                                

ฤดูร้อนระหว่างเดือน  เมษายน ถึง พฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก

ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน  ฝนตกชุก

              ฤดูหนาวระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์  อากาศหนาวจัด 

 

 แหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองการประปาเทศบาลตำบลยางตลาด ได้แก่ บึงอร่าม และแหล่งน้ำหนองหมาจอก 

น้ำเสีย   

                   -น้ำเสียพบในบางพื้นที่ของบางชุมชนเท่านั้นซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อยคาดว่าจะพบมากในอนาคตหากไม่มีการแก้ปัญหา

           - เทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

 

ประชากร                                                        

 

ชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

ยางตลาด หมู่ ๑

๔๑๒

๔๐๑

๘๑๓

ขวัญเมือง หมู่ ๒

๓๖๗

๓๗๙

๗๔๖

บ้านค้อ หมู่ ๓

๖๑๒

๗๐๔

๑,๓๑๖

โคกใหญ่ + โคกน้อย หมู่ ๔

๘๙๗

๙๖๓

๑,๘๖๐

ยางน้อย หมู่ ๖

๓๕๘

๓๙๘

๗๕๖

อร่ามมงคล หมู่ ๙

๔๔๕

๔๗๙

๙๒๔

ดงบ่อเหนือ หมู่ ๑๐

๕๑๐

๕๔๔

๑,๐๕๔

ดงบ่อใต้ หมู่ ๑๙

๓๙๒

๔๑๓

๘๐๕

ดอนปอแดง หมู่ ๒๐

๒๙๗

๒๘๗

๕๘๔

รวม

๔,๒๙๐

๔,๕๖๘

๘,๘๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะทางการคลัง

 

รายการ

ปี พ.ศ. 2546

ปี พ.ศ.2547

ปี พ.ศ.2548

ปี พ.ศ.2549

ปี พ.ศ.2550

ปี พ.ศ.2551

รายรับ

31,841,741.93

35,952,433.10

34,151,776

44,522,399.40

46,525,527.14

48,559,300.50

รายจ่าย

24,623,867.55

25,962,559.45

31,243,428

37,932,565.32

40,001,922.73

48,981,519.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 6,596 Today: 5 PageView/Month: 46

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...